Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky prodeje Tapet

I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost TECOM paper s.r.o., IČ 26447401, se sídlem Toužimská 948/24b 197 00 Praha 9, jako prodávající a/nebo poskytovatel služby (dále jen dodavatel) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem, či odběratelem (dále jen spotřebitel, či odběratel). VOP jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv nebo závazných objednávek kupní smlouvu nahrazující.

2. VOP stanovují hlavní zásady dodavatelsko-odběratelských a dodavatelsko-spotřebitelských vztahů, podmínky výroby, dodávek a nakládání s produkty ve smluvním vztahu sjednanými. Jakákoli odchylka od těchto podmínek bude považována za neplatnou od samého počátku, pokud Stranami nebude včas, jednoznačně a písemnou formou sjednána a podepsána jejich zplnomocněnými zástupci. Objednávka odběratele či spotřebitele zadaná dodavateli bude považována za bezpodmínečné přijetí těchto podmínek.

3. Na základě výše uvedeného budou odchylky od těchto VOP navržené odběratelem, či spotřebitelem, a akceptované dodavatelem vždy prováděny na riziko a účet odběratele, či spotřebitele, jenž ponese veškeré náklady na tyto odchylky.

4. Odběratel, či spotřebitel, podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád v bodě VI a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

II. Objednávky, kupní smlouvy

1. Vzájemné vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, či spotřebitelem, jsou vždy upraveny smluvně, přičemž za uzavřený se považuje i vztah založený na základě dodavatelem potvrzené objednávky.

2. Povinností odběratele při založení nového dodavatelsko-odběratelského vztahu, je poskytnout dodavateli veškeré své identifikační doklady, tj. zejména kopie výpisu z obchodního rejstříku, případně živnostenského listu, a osvědčení o přidělení IČ.

3. Odběratel dále dodá, pro realizaci svého požadavku (objednávky), veškeré dodavatelem specifikované podklady potřebné pro realizaci produktu a poskytne mu nezbytnou součinnost v souvislosti se specifikací všech parametrů dodávaného produktu (výrobních podkladů, korektur, vzorů, podmínek dodávek apod.).

4. Neposkytne-li odběratel dodavateli potřebné podklady nebo součinnost v přípravném období, vyhrazuje si dodavatel právo pozastavit zahájení výroby produktu až do doby, kdy tyto podmínky budou splněny a o dobu prodlení prodloužit dohodnutou lhůtu plnění.

5. Dodavatel má právo nepřijmout objednávku odběratele, či spotřebitele, který v minulosti řádně nesplnil své smluvní závazky.

6. Dodavatel neodpovídá za neshody věcné nebo obsahové v odběratelem, či spotřebitelem, dodaném a schváleném zadání (objednávce, podkladech), pokud na ně daný odběratel, či spotřebitel, písemně neupozornil a nežádal jejich odstranění, nebo v případech, kdy dodavatel objednatele na neshody upozornil a objednatel přesto na jejich dodržení trval, stejně jako nemohl-li dodavatel tuto neshodu zjistit. Pokud bude těmito vlivy snížena kvalita zadání a následně kvalita výsledného produktu, nebude tato skutečnost posuzována jako neshoda (nekvalitní plnění) ze strany dodavatele.

7. Dodavatel neodpovídá za případné porušení duševního vlastnictví, nebo autorských práv, kterých se ve smluvním vztahu (zadání produktu) dopustí odběratel, či spotřebitel. V případě uplatnění jakýchkoli sankcí vůči dodavateli z titulu takového porušení je dodavatel oprávněn požadovat na odběrateli, či spotřebiteli, náhradu takto vzniklé škody.

8. Veškeré parametry dodávaného produktu jsou specifikovány v cenové nabídce, případně s ní spojeném grafickém náhledu předložené před první realizací výroby produktu.

9. Podmínky poptávky produktu jsou: název, rozměry produktu, použitý materiál, množství, grafická předloha, specifikace provedení výstupu (návin, balení, …) a požadovaný termín dodání.

10. Podmínky první objednávky produktu odběratelem jsou: název produktu dle cenové nabídky dodavatele, rozměry a objednávané množství produktu, cena a číslo nebo datum cenové nabídky dodavatele, požadovaný termín dodání, dodací a fakturační adresa.

11. Náležitosti opakované objednávky produktu odběratelem jsou: název a množství produktu, cena, číslo a datum vystavení cenové nabídky dodavatele, požadovaný termín dodání, dodací a fakturační adresa.

12. U některých výchozích materiálů, polotovarů pro výrobu (dále nestandardní materiály), které nejsou v běžné nabídce dodavatele, je jejich výrobcem požadováno minimální odběrové množství. Při plánování výroby produktu z těchto nestandardních materiálů dodavatel předem upozorní odběratele na tuto skutečnost. Odběratel je, v případě, že potvrdí takovou objednávku, povinen při první realizaci výroby produktu uhradit celé pořízené množství materiálu. Část materiálu, která případně nebude využita, dodavatel na své náklady uskladní odběrateli po dobu 6 měsíců od první realizace pro další možné použití. V následných realizacích (opakované výrobě) bude z ceny odečtena poměrná část uhrazené hodnoty vstupního materiálu. Pokud uplyne uvedená 6 měsíční lhůta, aniž by došlo k další realizaci, má dodavatel právo s nevyužitou částí materiálu naložit dle svého uvážení, bez předchozího upozornění odběratele.

13. Realizace produktu je zahájena vždy až na základě oběma stranami potvrzené smlouvy (objednávky). Výchozím podkladem pro uzavření smluvního vztahu (smlouva / objednávka) mezi oběma stranami je cenová nabídka zasílaná dodavatelem na základě písemné poptávky odběratele, či spotřebitele, specifikující požadavky na produkt. Na základě cenové nabídky vystaví odběratel objednávku s náležitostmi dle čl. 10 a 11 Všeobecných obchodních podmínek. Potvrzením objednávky dodavatelem je uzavřena kupní smlouva.

14. Pokud se smluvní strany dohodnou na zrušení smlouvy je odběratel, či spotřebitel, povinen uhradit dodavateli veškeré do toho okamžiku vynaložené náklady na realizaci, a to až do výše celkové smluvně dohodnuté ceny.

15. Dodavatel informuje odběratele, či spotřebitele, o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na kvalitu produktu nebo jeho zamýšlené použití.

16. Dodávaný produkt bude zhotoven a dodán v kvalitě odpovídající možnostem příslušné výrobní technologie a objednávkou potvrzeným parametrům.

17. Dodavatel plně odpovídá za čitelnost pouze těch čárových kódů, které v rozměrech a barevném provedení (včetně barvy pozadí) splňují požadavky příslušných norem (EAN).

18. Prodávající nezaručuje stejnost barvy tapet zobrazených na internetových stránkách www.mojetapety.cz a finálního produktu. Vyžaduje-li spotřebitel, či odběratel, aby tapety měly specifickou barvu, je třeba tuto skutečnost dodavateli sdělit.


19. Dodavatel se může v dodávce, vzhledem k charakteristickým možnostem výrobní technologie, odchýlit od odběratelem specifikovaného množství, a to maximálně o +5% z celkového jednorázově dodávaného množství jedné položky. Odběratel je povinen plnění splňující toto kritérium odebrat a uhradit cenu za skutečně dodané množství. Drobné odchylky v jakosti, symetrii, formátu a barvě, nemohou být důvodem pro odmítnutí produktů odběratelem, či spotřebitelem. Při vyhodnocení, zda daná dodávka vyhovuje přípustným limitům, musí být učiněn průměr z celé zásilky tak, aby k jejímu zamítnutí nemohlo dojít na základě malého počtu vzorků.

20. Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení týkající se prodávaných produktů, či dodavatelem poskytovaných vzorků, vycházejí z testů, které jsou pokládány za spolehlivé, avšak nepředstavují garanci či záruku. Strany tímto potvrzují, že veškeré produkty a/anebo vzorky jsou prodávány a/anebo poskytovány na základě výhradní odpovědnosti odběratele, či spotřebitele, před samotným použitím nezávisle rozhodnout, zda příslušné produkty budou pro účely odběratele vhodné. Vzorky jsou dodavatelem dodávány výhradně pro informační účely a nepředstavují výslovnou a/anebo implicitní garanci a/anebo záruku z hlediska vyhovění jakýmkoli podmínkám, jakosti, popisu, prodejnosti či vhodnosti pro daný účel. Předpokládá se, že odběratel, či spotřebitel, si tyto parametry ověří již před samotným objednáním produktů.

21. Veškerou komunikaci dodavatele a odběratele, či spotřebitele, lze činit taktéž v telefaxové nebo elektronické podobě. Zboží ze stránek www.mojetapety.cz je možné objednávat prostřednictvím e-shopu, e-mailu, nebo z jedním z formulářů na stránkách.

22. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

23. Kontaktní adresa dodavatele: TECOM paper s.r.o. Toužimská 948/24b 197 00 Praha - Kbely.

24. V případě dotazů nebo nejasností nás kontaktujte na tel: 734 443 483.

III. Cenové nabídky, ceny a platební podmínky

1. Cenová nabídka obsahuje návrh cen (nákladů) za realizaci požadavků spotřebitele, či odběratele, včetně návrhu platebních podmínek. Cenová nabídka dodavatele nepředstavuje nabídku pevně stanovenou. Dodavatel si výslovně vyhrazuje právo, kdykoli před potvrzením objednávky ze strany odběratele, či spotřebitele, tuto nabídku upravit či stáhnout. (Jestliže odběratel, či spotřebitel, předá data, technické výkresy, míry apod., bude je dodavatel považovat za úplné a přesné a jeho nabídka z nich může vycházet.)

2. Pokud není cenovou nabídkou dodavatele navrženo jinak, rozumí se, že kupní cena je stanovena EXW (bez zahrnutých nákladů na balení a dopravu).
Při prodeji tapet se hradí poštovné 100,-Kč za každý balík do 10kg při dodání v rámci ČR a SR.

3. K ceně produktu, služby je připočítána platná sazba DPH. Uvedené daně, cla a/anebo poplatky uhradí odběratel, či spotřebitel.

4. Platební podmínky jsou sjednávány individuálně, na základě návrhu v cenové nabídce dodavatele.

5. Odběratel, či spotřebitel, je povinen uhradit dodavateli sjednanou kupní cenu za sjednaných podmínek.

Platební podmínky:
1. Hotově při převzetí zásilky
2. Dobírkou – cenu zboží a doběrečné při dodání
3. Převodem na účet uvedený na zálohové faktuře nebo daňovém dokladu. Jako VS bude uvedeno číslo objednávky
4. Online přes platební bránu e-shopu mojetapety.cz

6. Prodávající bude kdykoli oprávněn požadovat po odběrateli provedení zálohové anebo hotovostní platby k okamžiku dodání produktů anebo poskytnutí finanční záruky ve formě potvrzené oprávněným zástupcem dodavatele, a sice za účelem zajištění úhrady kupní ceny příslušných produktů.

7. Jestliže odběratel, či spotřebitel, nedostojí svým závazkům podle těchto VOP, mezi jinými včetně zaplacení kupní ceny, bude okamžitě považován za osobu porušující právoplatnou smlouvu, aniž by k tomu bylo zapotřebí zaslání jakékoli upozornění anebo soudní žaloby. V takovém případě dodavatel bude oprávněn pozastavit plnění svých závazků na základě těchto VOP, mezi jinými včetně pozastavení zásilek produktů, aniž by odběratel, či spotřebitel, byl tímto zproštěn svých povinností, přičemž veškeré platby a úroky, jež bude odběratel, či spotřebitel, povinen uhradit dodavateli, se stanou okamžitě splatnými.
Prodávající bude kdykoli oprávněn, výhradně na základě svého vlastního uvážení a bez nutnosti podávat písemné upozornění, provést si zápočet jakékoli odběratelem neuhrazené částky a/anebo poplatku vůči jakékoli částce splatné ze strany dodavatele odběrateli.

8. V případě prodlení odběratele s platbou je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení po datu splatnosti platby.

9. V případě vrácení nerozbaleného a neponičeného zboží (ve lhůtě 14 dnů) hradí zpětnou dopravu spotřebitel, či odběratel.

IV. Dodací podmínky, vlastnické právo a duševní vlastnictví 

1. Pokud není cenovou nabídkou dodavatele navrženo jinak, bude do faktury automaticky přidána položka dopravné.

2. O expedování zboží budete informováni e-mailem. Expedice zboží ze stránek www.mojetapety.cz probíhají pomocí různých spedičních společností. Zboží je vyráběno i zakázkově a standardní doba doručení jsou dva pracovní dny.

3. Pokud si odběratel zajišťuje dopravu svým dopravcem, na svůj vlastní účet, uvede to ve své objednávce. Vlastní dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním tomuto dopravci. Předáním přechází nebezpečí škody na věci na odběratele. Tento je povinen převzetí potvrdit na dodací list, nebo odpovídající doklad přepravce (soupiska).

4. Všechny produkty dodavatele jsou balením přiměřeným způsobem chráněny proti poškození při manipulaci a přepravě. Odběratel, či spotřebitel, je povinen dodaný produkt při převzetí překontrolovat a při zjištění neshody ihned kontaktovat dodavatele a zaslat písemné oznámení o zjištěné neshodě v souladu s bodem VI VOP.

5. Pokud je odběratel v prodlení s úhradou svých závazků vůči dodavateli více jak 14 dní, nebo jeho závazky překročí celkovou sumu 20.000 Kč, je dodavatel oprávněn pozastavit výrobu a dodávku ze všech běžících smluv až do doby úhrady všech závazků odběratele dodavateli. Připsáním poslední dlužné částky na účet dodavatele začínají od začátku běžet sjednané lhůty plnění. Dodavatel je v těchto případech dále oprávněn požadovat zálohovou platbu na jejich realizaci – lhůty plnění pak začínají běžet dnem uhrazení zálohové faktury - připsáním částky na účet dodavatele.

6. Pokud nemůže dodavatel splnit své závazky přímo či nepřímo, z příčin, které nemůže ovlivnit (jako jsou např. válka, hrozba války, povstání, sabotáž, požár, teroristický útok nebo jeho hrozba, bouře, povodeň, výbuch, přírodní pohromy, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie, stávka, úplné nebo částečné zničení závodu či výrobní linky dodavatele nebo jeho subdodavatelů, dodávky dodavatelů, změna celních předpisů, dovozních a vývozních kvót, zákaz exportu či importu), a které jsou způsobilé mu zabránit v plnění smlouvy, dodavatel o tom neprodleně odběratele, či spotřebitele, uvědomí a dohodne se na dalším postupu. Lhůta plnění se tím přiměřeně prodlouží. V těchto případech není povinna ani jedna smluvní strana nahradit druhé straně vzniklé škody včetně ušlého zisku.

7. Dodavatel si vyhrazuje právo odebrat si nazpět a opětovně prodat jakékoli produkty, ke kterým si ponechává vlastnické právo, přičemž souhlas dodavatele s držením produktů odběratelem, jakož i jakákoli další práva, kterými by odběratel disponoval ve vztahu k držení produktů, v každém případě zanikají: jestliže odběratel nezaplatí jakoukoli částku, již bude dodavateli dlužit (ať již ve vztahu k produktům či jiné souvislosti).

8. Dodavatel neponese vůči odběrateli, či spotřebiteli, žádnou zodpovědnost v případě, že použitím produktů dojde k jakémukoli porušení či domnělému porušení práv jakékoli třetí strany. Dodavatel je povinen odběrateli, či spotřebiteli, předem oznámit vznesení či hrozbu vznesení jakéhokoli nároku či soudního nároku v souvislosti s porušením či domnělým porušováním práv jakékoli třetí strany. Dodavatel bude mít nad takovýmito nároky kontrolu a rozhodne o přijetí příslušných kroků způsobem, k němuž bude oprávněn. Odběratel, či spotřebitel, poskytne dodavateli na jeho požádání veškerou přiměřenou podporu. Náklady na řízení soudních procesů strany ponesou v té míře, v jaké o těchto nákladech samy rozhodnou. Tato smlouva, a/anebo jakákoli smlouva týkající se prodeje, neposkytuje odběrateli, či spotřebiteli, žádná práva ve vztahu k duševnímu vlastnictví dodavatele, mezi jinými včetně autorských či patentových práv, případně práv na ochrannou známku, model či design. Odběratel se zavazuje, že ve vztahu k produktům a k jejich budoucímu vývoji a/anebo novým výrobním postupům nezpřístupní třetím stranám žádné informace.

V. Záruka

1. Na dodané produkty je poskytována záruka 6 měsíců.

2. Dodavatel zaručuje, že v záruce produkty nebudou obsahovat žádné závady materiálu ani provedení, jestliže jejich použití a způsob manipulace s nimi bude probíhat běžným způsobem: uložení v nepoškozených, originálních obalech, relativní vlhkost běžného prostředí (50 ± 5%), teplota (22 °C ± 2 °C), skladování mimo dosah přímého slunečního záření, sálavého tepla, ochrana před zemní či jinou vlhkostí, znečištěním, povětrnostními vlivy a mechanickým poškozením. Spolu s produkty by neměly být uloženy látky, ze kterých se mohou uvolňovat chemické výpary, zejména látky obsahující změkčovadla, nebo rozpouštědla apod.
Ukládání produktů v rolích horizontálně, spotřebovávání nejstarších skladovaných produktů jako prvních, znovu zabalení částečně spotřebovaných produktů do jejich originálních obalů.

3. Dodavatel nezodpovídá za závady produktů vzniklé jeho běžným opotřebením. Dodavatel neposkytuje ve vztahu k produktům žádné další záruky, výslovné ani odvozené. Za veškeré nároky vznesené třetími stranami bude zodpovídat odběratel, či spotřebitel. Tato záruka může být uplatňována výhradně odběratelem a nikoli zákazníky odběratele anebo uživateli jeho zboží.


4. Před prvním použitím zboží zakoupeném u provozovatele internetových stránek www.mojetapety.cz, je spotřebitel, či odběratel, povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost spotřebitel, či odběratel. Záruka se nevztahuje na vady, na které byl spotřebitel, či odběratel, předem upozorněn. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

VI. Reklamace

1. Pokud se obě strany nedohodnou jinak, základním předpokladem uplatnění reklamace neshod (vad) produktu je předložení (doručení) celého reklamovaného množství produktu v původních obalech, s původním identifikačním značením balení i samotných produktů (identifikační přelepky) k posouzení a její písemné oznámení dodavateli. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Dodavatel má právo produkty bez originálního identifikačního značení nezařadit do reklamačního řízení a jejich reklamaci tak neuznat.
Řízení o neshodě (reklamační řízení) je dodavatelem zahájeno teprve dnem, kdy má k dispozici písemné oznámení neshody (uplatnění reklamace) a reklamovaný produkt fyzicky k dispozici k posouzení. O výsledku řízení písemně informuje odběratele, či spotřebitele.
Při posuzování neshody v reklamačním řízení dodavatel vychází výhradně z parametrů dohodnutých v odběratelsko-dodavatelském, či spotřebitelsko-dodavatelském, vztahu – smlouvě, nebo objednávce – a ve smyslu VOP dodavatele. Přihlíží při tom k technickým a technologickým možnostem zvolené výrobní technologie a podmínkám, za kterých odběratelsko-dodavatelský, či spotřebitelsko-dodavatelský, vztah vznikl.
V případě, že při posouzení reklamované vady dodavatel zjistí, že reklamace není oprávněná, sdělí písemně tuto skutečnost odběrateli, či spotřebiteli. Pokud je reklamovaný produkt v prostorách dodavatele, odešle jej tento na původní adresu odběratele, či spotřebitele. V tomto případě je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli, či spotřebiteli, náklady spojené s dopravou reklamovaného produktu.

Reklamační řád

Při uplatňováni reklamace výrobních vad musí kupující dodržet následující podmínky:

- Role tapet určených na lepení musí být vcelku.
- Před zpracováním je nutné tapety důkladně v celé délce prohlédnout.
- Před tapetováním je nutno dodržet technologický postup přípravy podkladu dle jeho materiálu.
- Reklamaci výrobních vad nelze uplatnit na již nalepené tapety na podkladu.

Pro zrychlení a zjednodušení reklamace přiložte fotodokumentaci reklamovaného zboží.

2. Oprávněná reklamace

A. Odstranitelné vady
Pokud dodavatel, po posouzení reklamované vady, zjistí, že jde o vadu odstranitelnou, má odběratel, či spotřebitel, právo na její bezplatné odstranění ve lhůtě dohodnuté s dodavatelem.

B. Neodstranitelné vady
Pokud dodavatel, po posouzení reklamované vady zjistí, že jde o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání zamýšlenému užívání produktu, má odběratel, či spotřebitel, právo na jeho výměnu (náhradní plnění) ve lhůtě dohodnuté s dodavatelem, nebo právo od smlouvy odstoupit.

C. Nesoulad průvodní dokumentace (faktura, dodací list, přepravní list) s dodávkou produktu
Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou / dodacím listem / přepravním listem a skutečně dodaným produktem (v druhu či množství), co nejdříve písemně kontaktuje dodavatele, který bezprostředně zjedná nápravu.

3. Vyřízení reklamace

A. O výsledku reklamačního řízení je odběratel, či spotřebitel, informován telefonicky, následně pak písemně - s uvedeným způsobem uzavření reklamace. V případech, kdy jsou, na základě oprávněné reklamace neshody, přijata následná nápravná, nebo preventivní opatření k zamezení jejich opakování, má odběratel, či spotřebitel, právo být o nich informován.

B. Dodavatel informuje odběratele, či spotřebitele, o výsledku reklamačního řízení nejpozději do 30 dnů od převzetí záznamu o neshodě (Reklamačního protokolu) a reklamovaného produktu k posouzení, pokud nebude oběma stranami dohodnuta jiná lhůta. V případě, že odběratel, či spotřebitel, neposkytne nezbytnou součinnost při reklamačním řízení, nebo pokud se vyskytnou jiné nepředvídatelné okolnosti, které nemůže dodavatel ovlivnit, prodlužuje se tato lhůta adekvátně. Odběratel, či spotřebitel, je o těchto důvodech dodavatelem informován.
Při zjevném poškození produktu během dopravy odběratel, či spotřebitel, dle svých možností, zajistí důkazy (fotodokumentace, poškozený produkt, balení, apod.) o poškození produktu dopravcem, které předá dodavateli.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Při prodeji všech svých produktů dodavatel předpokládá, že se odběratel, či spotřebitel, nezávisle a svobodně rozhodl o jejich vhodnosti pro zamýšlené užití.

2. Dodavatel odpovídá za případné škody vzniklé jeho činností do jeho skutečné výše, maximálně však do částky hodnoty nedodaného či vadně dodaného zboží.

3. Žádné zřeknutí se práv, nároků, žádné změny či dodatky výše uvedených podmínek nejsou možné a platné, pokud nejsou dohodnuty písemnou formou.

4. Podmínky sjednané kupní smlouvou, dodatkem ke kupní smlouvě nebo potvrzenou písemnou objednávkou mají před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami přednost. Všechny ostatní právní vztahy a povinnosti smluvních stran budou řešeny dle Občanského zákoníku – Zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, platných v České republice.

5. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce.

6. Sporné otázky, které vyplynou z dodavatelsko-odběratelských, či dodavatelsko-spotřebitelských vztahů, budou odběratel, či spotřebitel, s dodavatelem řešit přednostně osobním či písemným kontaktem a soudní spor budou považovat za krajní řešení.

7. Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám. Prodávající neručí za věcnou správnost všech údajů zveřejněných na jeho webových stránkách a upozorňuje, že tyto údaje nejsou v žádném případě doporučením pro využití nabízeného zboží pro specifický účel použití zamýšlený spotřebitelem, či odběratelem. Prodávající je oprávněn měnit obsah svých webových stránek jakož i sortiment nabízeného zboží a jeho ceny. Prodávající je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek, změna obchodních podmínek se nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy.

8. V případech potřeby překladu smluv a těchto Všeobecných obchodních podmínek do jiného jazyka se má za to, že pro jejich výklad je rozhodující jejich česká verze. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, zveřejněné na www.mojetapety.cz, nabývají platnosti i účinnosti dnem 20.04.2018.

 

Všeobecné obchodní podmínky prodeje Dárkových poukazů

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami v souvislosti s vystavováním a zasíláním dárkových poukazů, kdy na jedné straně je společnost TECOM paper s.r.o., IČ 26447401, se sídlem Toužimská 948/24b 197 00 Praha 9, jako prodávající a/nebo poskytovatel služby (dále jen poskytovatel) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel (dále jen kupující). VOP jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv nebo závazných objednávek kupní smlouvu nahrazující.

2. Na základě objednávky kupujícího učiněné na internetových stránkách www.mojetapety.cz (dále jen internetové stránky) poskytovatel vystaví kupujícímu objednaný dárkový poukaz, který kupujícímu zašle na kupujícím uvedenou adresu.

3. Poskytovatelem vystavený dárkový poukaz je přenositelný (není na jméno).

4. Kupující je oprávněn plnění uvedené v dárkovém poukazu čerpat ve lhůtě platnosti, která je uvedena na tomto dárkovém poukazu, a která je totožná s dobou platnosti stanovenou v nabídce dárkového poukazu na internetových stránkách. Hodnotu konkrétního poukazu je možno čerpat pouze jednorázově a v plné výši.

5. Dárkový poukaz je spotřebován okamžikem jeho využití u poskytovatele nebo marným uplynutím doby platnosti na něm uvedeném.

6. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu, zneužití, odcizení či poškození dárkového poukazu.

7. Kupující není oprávněn zasahovat do podoby a obsahu dárkového poukazu, tento jakkoli měnit, kopírovat, distribuovat, reprodukovat, publikovat. Kupující nese veškerou odpovědnost za škodu vzniklou neoprávněným užitím dárkového poukazu či zásahem do obsahu či grafického provedení dárkového poukazu.

8. Kupující vůči poskytovateli prohlašuje, že se před zahájením užívání internetových stránek důkladně seznámil s obchodními podmínkami internetových stránek, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

9. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s internetovými stránkami se řídí právním řádem České republiky a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití internetových stránek realizován.

10. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení obchodních podmínek internetového rozhraní není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

11. V případech potřeby překladu smluv a těchto Všeobecných obchodních podmínek do jiného jazyka se má za to, že pro jejich výklad je rozhodující jejich česká verze. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, zveřejněné na www.mojetapety.cz, nabývají platnosti i účinnosti dnem 20.04.2018.